Toimitusehdot

1 § Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Finnaudio Y-tunnus 1534789-1 (myöh. myyjä) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden ja palvelujen (myöh. tavara) kauppaan elleivät osapuolet kirjallisesti ole toisin sopineet. Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun ehtoihin on viitattu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai ne muutoin on liitetty toimituksen yhteyteen.

2 § Sähköiset tilaukset

Myyjä voi antaa ostajalle käyttäjätunnukset, joiden perusteella tilausten tekeminen voi tapahtua sähköisesti internetissä. Asiakas on velvollinen huolehtimaan tunnusten asianmukaisesta säilyttämisestä sekä valvomaan, että niitä ei väärinkäytetä. Asiakkaan pyytäessä myyjä on velvollinen viipymättä sulkemaan tunnukset. Sulkemista koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisesti. Asiakas on vastuussa tilauksista, jotka on tehty sille annettujen tunnusten perusteella, vaikka tilaukset perustuisivat tunnusten oikeudettomaan- tai väärinkäyttöön, ellei kysymys ole tilanteesta, jossa myyjä on viivytellyt tunnusten sulkemisessa.

3 § Toimitus

Tilaukset toimitetaan asiakkaalle käyttäen kuljetusyhtiötä, toimituskulut on ilmoitettu ostoskori-sivulla. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun se on luovutettu asiakkaalle tai kuljetusyhtiölle. Kuljetusvaurioista, joita ei ole mahdollista havaita lähetystä vastaanotettaessa, tulee reklamoida seitsemän (7) vuorokauden kuluessa toimituspäivästä.

4 § Toimitusaika

Ellei toimitusajasta ole erikseen sovittu, myyjä toimittaa tilatut tuotteet mahdollisimman nopeasti tai heti kun toimitettavaa tavaraa on saatavissa.

KAIKKIEN VERKKOKAUPASTA TILATTUJEN TUOTTEIDEN TOIMITUSAIKA ON 7-30 ARKIPÄIVÄÄ tuotteen saatavuuden mukaan seuraavasti:

VARASTOSSA olevat tuotteet määrineen näkyy tuotesivulla, tuotteet toimitetaan 7pv aikana.
TILAUSTUOTEET toimittajasta riippuen 7 – 30 päivää.
KYSY SAATAVUUS tuotteen saatavuus ja toimitusaika varmistetaan tapauskohtaisesti.
(VOIDAAN JÄLKITOIMITTAA) Tuotetta löytyy pääsääntöisesti toimittajan varastosta ja sitä voidaan tilata lisää.

Mikäli toimitus viivästyy yli kaksikymmentä (20) arkipäivää ja viivästys johtuu myyjästä, eikä kysymys ole 11§:ssä tarkoitetusta tilanteesta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus. Purkuoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli viivästys ei ylitä kahtakymmentä (20) arkipäivää. Purkuoikeutta viivästyksen perusteella ei myöskään ole, mikäli kysymys on tavarasta, joka ei kuulu myyjän normaaliin, varastoitavien tuotteiden valikoimaan (Tilaustuotteet) ja jonka myyjä on tilannut tai hankkinut ostajan pyynnöstä.

Mikäli myyjällä on erääntyneitä saatavia ostajalta, myyjällä on oikeus asiasta huomautettuaan pidättyä sovituista toimituksista, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä ostajalla ole oikeutta esittää myyjälle mitään tästä viivytyksestä johtuvia vaatimuksia.

Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on asiakkaalle tai kuljetusyhtiölle.

Kuluttajalla on kuluttajasuojalain mukaan 14pv. palautus oikeus tuotteille. Palautuksesta on sovittava erikseen myyjän kanssa. Palautusoikeus koskee avaamattomia myyntipakkauksia. Asiakasta varten tilatuille tuotteille (tilaustuotteet) ei ole palautusoikeutta.

5 § Maksuehdot

Sopimusasiakkaille maksuehto on 10 pv netto laskun päiväyksestä, ellei erikseen ole muuta sovittu.

Mikäli erääntyneitä laskuja on maksamatta tai myyjä toteaa saatavansa vaarantuneen, myyjällä on oikeus katsoa kaikki ostajalta olevat saatavansa erääntyneiksi riippumatta siitä, mitä erääntymisistä on muutoin sovittu.

Ostaja on velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa viivästyneestä maksusta. Myyjän viivästyskorko on 10% viivästyneelle suoritukselle eräpäivästä lukien. Viivästyskorko laskutetaan erillisellä laskulla kuukausittain.

Muille kuin sopimusasiakkaille maksuvaihtoehtona on ennakko lasku, pankkikortti tai käteinen.
Tilaustuotteet tilataan vasta kun maksusuoritus näkyy tilillämme.
Lasku lähetetään erikseen sähköpostilla 2 arkipäivän kuluessa.

6 § Omistusoikeus

Kaupan kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Myyjällä on oikeus erikseen kirjallisesti kieltää jälleenmyyyntiin tarkoitettujen tavaroiden myynti kolmannelle osapuolelle.

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tuote on luovutettu tämän hallintaan taikka toimitettu ostajan osoittamaan paikkaan tai osoitteeseen.

7 § Takuu

Kaikilla myymillämme tuotteilla on 2 vuoden takuu.

Eräiden tavaroiden osalta Myyjä voi hoitaa takuuvaihto- ja/tai korjauspalvelua valmistajan puolesta. Tarkempia tietoja näistä tavaroista sekä niitä koskevan takuupalvelun sisällöstä saa ottamalla yhteyttä myyjään.

Takuupalvelun osalta on huomioitava seuraava:

Laitteen takuupalveluun toimittamisesta aiheutuvat kulut maksaa ostaja ja takuuvaihdetun/korjatun laitteen palautuskulut myyjä.

Takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajana on onnettomuus, salamanisku, tulva tai muu luonnontapahtuma, normaali kuluminen, sopimaton, varomaton tai epänormaali käyttö, ylikuormitus, virheellinen hoito tai uudelleen rakentaminen, muutos tai asennustyöt, jotka eivät ole myyjän suorittamia. Syöpymiselle alttiiden laitteiden materiaalin valinta on ostajan vastuulla ellei asiasta ole toisin sovittu.

Myyjän tarjoamaan takuupalveluun vetoaminen edellyttää, että ostaja on puolestaan oikein täyttänyt toimituksesta johtuvat ja sopimuksessa määritetyt velvollisuutensa.

Yleensä valmistaja myöntää takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tavaroille uuden takuun, kuitenkin vain alkuperäisen tavaran takuukauden päättymiseen saakka.

Tuotteen myyjä on ensisijaisesti vastuussa takuusta, korjaukseen tuleva tuote on toimitettava myyjälle jolta tuote on ostettu.

8§ Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus

Tavaran virheeksi ei katsota tavaran yhteensopimattomuutta tai toimimattomuutta yhdessä jonkin toisen tavaran, tuotteen tai ohjelmiston kanssa, vaikka nämä olisivat myyjän toimittamia, ellei myyjä nimenomaisesti sellaista yhteensopivuutta tai toimivuutta takaa tai lupaa.

Kaikki myyjän myymät tavarat katsotaan myydyiksi ammattimaiseen käyttöön. Ostajalla ei ole oikeutta vedota ns. informaatiovirheeseen puuttuvien tai vieraskielisten käyttöohjeiden tms. syyn johdosta. Myydessään tai luovuttaessaan tavaroita edelleen omille asiakkailleen ostajan omalla vastuulla on, että ostajan asiakas saa tavaran osalta riittävän käyttöopastuksen sekä ohjeistuksen.

Myyjän vastuu toimituksen viivästymisestä tai tavaran virheestä on kaikissa tapauksissa enintään toimituksen arvon määräinen. Ostajalla ei ole oikeutta korvaukseen viivästyksestä, joka alittaa 11 arkipäivää. Virhetilanteissa myyjän vastuu rajoittuu enintään viallisen tai virheellisen tavaran korjaamiseen vaihtamiseen samanlaiseen tai vastaavaan, taikka jos sellaista ei ole saatavissa, tuotteen arvon korvaamiseen, myyjän valinnan mukaan. Myyjä ei koskaan ole velvollinen korvaamaan toiminnan keskeytykseen, saamatta jääneeseen katteeseen, ostajan purkautuneeseen sopimukseen tai tietojen, tiedostojen taikka ohjelmistojen katoamiseen tai tuhoutumiseen liittyviä vahinkoja eikä muitakaan mahdollisia ostajalle tai kolmannelle aiheutuvia välillisiä vahinkoja, johtuivatpa ne tuotteessa olevasta virheestä tai viivästyksestä.

Mikäli kuluttaja, jolle ostaja on myynyt tai luovuttanut edelleen myyjän toimittaman tavaran, kuluttajasuojalain perusteella kohdistaa vaatimuksia suoraan myyjään tavarassa olevaan virheen johdosta, on ostaja velvollinen korvaamaan myyjälle, mitä tämä mahdollisesti joutuu kuluttajalle suorittamaan, mikäli samat vaatimukset ostajan itsensä esittäminä eivät näiden ehtojen tai muun ostajan ja myyjän välisessä sopimuksesta johtuvan syyn tai vastuunrajoituksen takia olisi myyjää kohtaan tehokkaita.

Myyjä ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat mahdollisista Finnaudion nettisivujen käyttökatkoksista tai teknisistä häiriöistä.

9 § Ylivoimainen este

Myyjä ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota myyjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella voi välttää eikä voittaa. Lakko, sulku, boikotti tai työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun myyjä on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Myyjän alihankkijaa tai muuta sopimuskumppania kohdannut ylivoimainen este katsotaan vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa, tuotetta tai palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. Myyjän on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

10 § Palautukset

Palautuksia on kolmenlaisia: Kaupallisia, virhetoimituksiin ja takuupalveluihin liittyviä. Kaikista palautuksista on sovittava myyjän kanssa etukäteen.

11 § Tilauksen peruuttaminen

Mikäli Ostaja haluaa peruuttaa tavaraa koskevan tilauksensa, sitä koskeva ilmoitus on tehtävä myyjälle heti. Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta enää sen jälkeen, kun tilaus on merkattu olevan käsittelyssä ja asiakas on tästä saanut sähköpostitse ilmoituksen. Myyjä ei ole vastuussa asiakkaan sähköpostiosoitteen toimivuudesta.

12 § Erimielisyydet

Osapuolten väliset erimielisyydet käsitellään myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa. Myyjällä on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti ostajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.